vien

YT Tran

Dịch vụ Tài chính & Đầu Tư

Giải pháp Công Nợ Cá Nhân

Mục đích

 • Dịch vụ giải pháp công nợ phù hợp cá nhân để đưa ra kế hoạch
 • Cung cấp với kế hoạch và hỗ trợ cho cá nhân nhằm mục đích cải thiện công nợ ngắn hạn và dài hạn
 • Hỗ trợ các dịch vụ hành chính khác

Chúng tôi làm như thế nào?

 • Gửi chúng tôi nhu cầu đang gặp vướng mắc ví dụ nợ nần và ròng tiền
 • Gặp gỡ chúng tôi trực tiếp để bàn luận
 • Thẩm định về tình huống
 • Đưa ra kế hoạch và tư vấn rõ ràng

 • Cá nhân

Kế Toán Tổng Hợp

Mục đích

 • Nắm được số liệu theo kỳ, theo điểm bán, bộ phận, nhóm khách hoặc theo dòng sản phẩm về doanh thu, thuế GTGT (VAT), số lượng và chủng loại hàng hoá, thành phẩm xuất bán…
 • Nắm được tình hình công nợ và tồn kho
 • So sánh tình hình bán hàng giữa các điểm bán, bộ phận, nhóm khách hoặc theo dòng sản phẩm
 • Lập báo cáo tài chính: Bảng Báo cáo Lợi nhuận, Bảng Cân đối Kế toán, Bảng Cân đối Dòng tiền
 • Làm việc với Cục Thuế và cập nhật chính sách thay đổi cho doanh nghiệp – HMRC

Chúng tôi làm như thế nào?

 • Thường kỳ và thường xuyên cập nhật số liệu bán hàng thực tế của doanh nghiệp
 • Làm việc cùng kiểm toán để soát xét các tài khoản cho việc minh bạch kê khai thuế
 • Làm việc cùng ngân hàng xử lý các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng cần xử lý kịp thời
 • Liên kết số liệu với kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho.
 • Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.
 • Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp

 

 

Dự án điển hình

 • Pranda Limited – Hàng tháng chuẩn bị các tài khoản quản trị, tờ khai thuế công ty; làm việc với kiểm toán viên bên ngoài; lập bảng lương; khai báo thuế giá trị gia tăng
 • Arinco Ltd – Lập sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp và nộp hồ sơ thường niên
 • Preference Services Ltd – Các khoản phải trả, khoản phải thu, đối chiếu ngân hàng; Kiểm soát tín dụng
 • Vingroup Plc – Kế toán quản trị, quản lý hàng tồn kho; Lập kế hoạch kinh doanh; Kế hoạch tài chính; Quản lý mua lại (mua bán sáp nhập)
 • TH True Milk – Kế hoạch tài chính; Quản lý hàng tồn kho; Quản lý hiệu quả hoạt động

Đầu tư Credit - Viet

Mục đích

 • Cung cấp thông tin chiến lước của thị trường Việt Nam nhằm mục đích đầu tư

 • Mảng phụ trách: Chứng Khoán Việt, Nghiên cứu thị trường

   

   

Chúng tôi làm như thế nào?

 

 • Nghiên cứu chứng khoán Việt Nam – nếu bạn quan tâm đầu tư vào chứng khoán, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những thông tin cần thiết cho các lĩnh vực, tài chính và những thông tin phù hợp khác để bạn chuẩn bị tiến hành đầu tư.
 • Mảng Bất Động Sản Dự án tiềm năng –  cho cả hai ngắn hạn và dài hạn, hãy gửi yêu cầu và chúng tôi sẽ là nơi khởi điểm cho bạn kết nối với các nhà đầu từ hàng đầu trên thị trường.
 • Mảng hàng tiêu dùng nhanh –  bạn có nhu cầu thông tin về sản phẩm và đối tác, khởi điểm chúng tôi là cung cấp thông tin cần thiết và kết nối bạn với các nhà đầu tư tiềm năng.
 • Đầu tư dài hạn khác – vui lòng gửi đề nghị cho chúng tôi để thảo luận
 • Đầu tư mảng giáo dục – để hiểu biết thêm giáo dục Việt Nam, xin vui lòng gửi để nghị cho chúng tôi để thảo luận 

 

 

Dự án điển hình

 • Cá nhân và doanh nghiệp

Kế Toán & Tài Chính Quản Trị

Mục đích

Kế Toán Quản Trị:

 • Phương pháp xây dựng giá thành bán hàng cho doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ, dịch vụ, …
 • Dự toán ngân sách, giám sát và báo cáo hiệu quả ngân sách
 • Phân loại chi phí để lập kế hoạch đầu tư, thẩm định và định giá đầu tư theo các mô hình chiết khấu dòng tiền, NPV, IRR, Payback, …
 • Tính toán và phân tích các biến động, đánh giá hoạt động, áp dụng các đánh giá hiệu quả và kiểm soát báo cáo hiệu quả hoạt động

Tài Chính Quản Trị:

 • Dựa theo nguyên tắc định khoản kê thông sổ sách thiết lập sổ cái, sổ chi tiết và sổ nhật ký
 • Ghi sổ các nghiệp vụ và sự kiện phát sinh cho các tài khoản như: bán & mua hàng, giao dịch tiền mặt, kho, tài sản hữu hình, khấu hao, tài sản vô hình, các khoản dự phòng, các khoản trả trước và trả sau, công nợ phải thu và phải trả, cấu trúc vốn và chi phí tài chính
 • Lập báo cáo cân đối các tài khoản, thiết lập báo cáo tài chính bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo lợi nhuận, bảng cân đối dòng tiền
 • Thuyết minh báo cáo tài chính theo các chỉ số

Chúng tôi làm như thế nào?

Kế Toán Quản Trị:

 • Tư vấn và lập mô hình giá thành cho doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch báo cáo hiệu quả ngân sách theo định kỳ và tư vấn về sự biến động hoạt động của ngân sách, đưa ra giải pháp tư vấn và ra quyết định
 • Tư vấn các dự án đầu tư, tư vấn và tính toán cho các khoản đầu tư theo chiết khấu dòng tiền, NPV, …

Tài Chính Quản Trị:

 • Kiểm soát và rà soát sổ cái, sổ chi tiết và sổ nhật ký. Đối chiếu các tài khoản trên Bảng Báo cáo Lợi nhuận, Bảng Cân đối Kế toán để hoàn thành Bảng Cân đối các tài khoản
 • Lập báo cáo chính theo định kỳ hàng tháng
 • Phân tích báo cáo tài chính & thuyết trình báo cáo cho doanh nghiệp theo định kỳ theo hình thức báo cáo Dashboards hoặc Flash Report
 • Tư vấn và đưa ra giải pháp về các chỉ số, vấn đề và giải pháp có lợi cho doanh nghiệp

Dự án điển hình

 • Pranda Limited – Hàng tháng chuẩn bị các tài khoản quản trị, tờ khai thuế công ty; làm việc với kiểm toán viên bên ngoài; lập bảng lương; khai báo thuế giá trị gia tăng
 • Arinco Ltd – Lập sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp và nộp hồ sơ thường niên
 • Preference Services Ltd – Các khoản phải trả, khoản phải thu, đối chiếu ngân hàng; Kiểm soát tín dụng
 • Vingroup Plc – Kế toán quản trị, quản lý hàng tồn kho; Lập kế hoạch kinh doanh; Kế hoạch tài chính; Quản lý mua lại (mua bán sáp nhập)
 • TH True Milk – Kế hoạch tài chính; Quản lý hàng tồn kho; Quản lý hiệu quả hoạt động

Tư vấn đáo nợ

Mục đích

 • Vay được tiền để trả nợ ngân hàng khi món nợ đến kỳ đáo hạn
 • Đánh giá rủi ro vay nợ doanh nghiệp

Chúng tôi làm như thế nào?

 • Làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp để nắm tình hình kinh doanh và tín dụng thực tế của doanh nghiệp
 • Khảo sát và đưa ra các phương án đáo nợ
 • Ký hợp đồng tư vấn đáo nợ
 • Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết

Tư vấn vay thế chấp và tái thế chấp

Mục đích

 • Chúng tôi có thể giúp quý vị xác nhận thông tin với các ngân hàng / người cho vay cho vay thế chấp
 • Chúng tôi có thể thay mặt quý vị làm việc với người cho vay tái thế chấp

Chúng tôi làm như thế nào?

 • Trực tiếp liên lạc và gặp gỡ luật sư hoặc ngân hàng thương mại để đảm bảo khách hàng nhận được khoản vay thế chấp và lãi suất tối ưu
 • Làm việc với luật sư của quý vị để đảm bảo chuyển giao thông suốt tiền và tài sản
 • Xử lý tất cả các tài liệu cần thiết khác từ người cho vay và người mua

Đào tạo kế toán

Mục đích

 • Chúng tôi có thể giúp các cá nhân học hỏi làm thế nào để tạo tập sổ sách kế toán như các khoản nợ phải trả, khoản phải thu, lập bảng lương, phân tích các số liệu tài chính, quản lý tài khoản và khai thuế
 • Trợ giúp các cá nhân tìm một công việc mới sau khi đào tạo

Chúng tôi làm như thế nào?

 • Kế toán công chứng chuyên nghiệp
 • 5 năm kinh nghiệm đào tạo chứng chỉ Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh (ACCA)
 • truyền đạt & chia sẻ kiến thức 15 năm kinh nghiệm làm việc

Dự án điển hình

 • Giảng viên chứng chỉ Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh (ACCA) – London School of Management và một số trung tâm đào tạo khác trong và ngoài nước
 • Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
donghuong.uk